Radio Akadera

Konkursy Radia Akadera
 
Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję Radia Akadera.
Śledź nasze konkursy, obserwuj nasz fanpage i wygrywaj nagrody! Tylko na 87,7FM.

 

Regulamin konkursów antenowych  

 

Regulamin konkursów antenowych

I. Warunki ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wszystkich konkursów organizowanych na antenie „Radia Akadera” zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego dla których nie powołano odrębnych regulaminów.
 2. Organizatorem konkursów antenowych jest Politechnika Białostocka, będąca właścicielką „Radia Akadera” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zwierzynieckiej 4, 15-333 Białystok, 85 746 9999 – zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Radiem Akadera”.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.

 1. W celu wzięcia udziału w konkursach antenowych “Radia Akadera” należy spełnić warunki określone każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie „Radia Akadera”.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach antenowych „Radia Akadera” wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody.
 3. Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję „Radia Akadera”.
 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca (miejscowości, miasta) zamieszkania.
 5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim współpracującą. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni dziennikarzowi prowadzącemu konkurs lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Akadera” nie może zostać osoba, która w okresie miesiąca poprzedzającego konkurs otrzymała jakąkolwiek nagrodę w innym konkursie organizowanym przez “Radio Akadera”.
 7. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Akadera” może zostać wyłącznie osoba, która osobiście brała udział w konkursie. Zwycięzcą nie może zostać osoba, wobec której organizator poweźmie podejrzenie, że podaje ona fałszywe dane osobowe lub osoba, której dane osobowe zostały podane pomimo nie wzięcia przez nią osobiście udziału w konkursie”.
 8. „Radio Akadera” nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

III. Wykluczenie z udziału w konkursie.

 1. „Radio Akadera” ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
 2. “Radio Akadera” zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania, przez prowadzącego audycję, rozmowy telefonicznej na antenie z uczestnikiem konkursu:
  • co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nagminnie podszywa się pod osoby trzecie, podając nieprawdziwe dane osobowe,
  • używa wulgaryzmów,
  • narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obraża godność lub narusza dobra osobiste innych osób,
  • popiera radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy jak dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne.

IV. Warunki odbioru nagród.

 1. Zwycięzcy konkursów zobowiązani do odbioru nagród:
  • nagrody rzeczowe – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody,
  • bilety, zaproszenia, wejściówki – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, jednak nie później niż na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczą.
 2. Nagrody wydawane są w siedzibie „Radia Akadem”.
 3. „Radio Akadera” przed wydaniem nagrody zweryfikuje poprawność danych laureata (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego) podanych przez zwycięzcę dziennikarzowi prowadzącemu konkurs. W przypadku odmowy podania danych, bądź podania błędnych danych nagroda nie zostanie wydana,
 4. Nagrodę odbiera zwycięzca osobiście, z wyjątkiem punktu II podpunktu 2 regulaminu.
 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody służy „Radiu Akadera” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Akadera”, a fundatorem nagród.
 6. W przypadku gdy nagrodami są bilety, zaproszenia, wejściówki – nieodebranie ich na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia (imprezy, spotkania, projekcji, koncertu, meczu) skutkuje utratą prawa do nagrody, która wówczas służy „Radiu Akadera” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Akadera”, a fundatorem nagród.
 7. Nagrodami od fundatorów dysponuje “Radio Akadera” zgodnie z ustaleniami między fundatorem, a “Radiem Akadera”.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu i zwycięzcy jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45 A, 15-351, Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl
 2. Dane osobowe laureatów konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach rozliczalności oraz archiwizacyjnych.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie Panu/Pani wzięcia udziału w konkursie oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności wiążących się z jego przeprowadzeniem.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania och kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Uczelnia będzie zbierać od uczestników konkursu następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu.
 7. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
 8. Uczelnia nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazywane Sponsorom w celu wydania nagrody, a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 11. Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. „Radio Akadera” zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji danego konkursu.
 2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. „Radio Akadera” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach telefonicznych, e-mailowych, SMS-owych z winy uczestników lub operatorów.
 5. „Radio Akadera” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające innym osobom wzięcie udziału w konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w konkursie osoby nieuprawnionej i wynikłe stąd skutki.
 9. Odpowiedzialność określona w pkt. 8. ciąży na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez „Radio Akadera” lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
 10. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt. 8. bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.
 11. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, zwycięzca zobowiązany jest wpłacić „Sponsorowi” (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.
 12. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu dotyczącego danego konkursu z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy regulaminu danego konkursu.
 13. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.akadera.bialystok.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „Mikołajki w Akaderze” 2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Mikołajki w Akaderze” 2023 (zwanym dalej „Konkursem”) jest Politechnika Białostocka – właściciel Radia Akadera, ul. Zwierzyniecka 4,
15-333 Białystok, NIP : 542-020-87-21, tel. 85 746 99 99 (zwana dalej „Organizatorem”).
a. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/RadioAkadera, (zwana dalej „Fanpage”).
2. Serwis Facebook oraz Facebook Inc. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej w związku z niniejszym konkursem.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook i Facebook Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
4. Konkurs Facebook ogłoszony zostanie na fanpage’u: https://www.facebook.com/RadioAkadera
5. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Fundatorem nagród – zestawów książkowych jest Tania Książka Białystok oraz Selkar.pl.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które są pełnoletnimi osobami fizycznymi, konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadającymi pełną zdolność do
czynności prawnych i posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook.com, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”)
2. Poprzez udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z informacją dotyczącą odbioru nagrody;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie, obejmujących w szczególności nazwę profilu Uczestnika, która może być tożsama z jego
imieniem i/lub nazwiskiem oraz wizerunek Uczestnika stanowiący zdjęcie profilowe w serwisie. Jednocześnie Uczestnik który został zwycięzcą wyraża zgodę na podanie do
publicznej wiadomości danych identyfikacyjnych którymi posługuje się na Facebook;
f) wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku który znajduje się na przesłanym zdjęciu zamieszczonym pod postem konkursowym;
g) jest autorem nadesłanego zdjęcia;
h) posiada zgody osób, których wizerunek został opublikowany w ramach Konkursu. Wszelkie roszczenia osób trzecich w tym zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio
do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem zdjęcia konkursowego zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY
1. Organizator przewiduje w konkursie ufundowanie 5 zestawów książek przekazanych przez Tanią Książkę Białystok oraz Selkar.pl. oraz 5 kart podarunkowych do CH Auchan w Białymstoku.
Każdy zestaw składa się z 4 książek oraz jednego vouchera. Dodatkowo Organizator może przyznać nagrodę wyróżnienia w postaci 1 vouchera do restauracji QuQułka w Białymstoku.
2. Informacja o nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook: https://www.facebook.com/RadioAkadera.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, z zastrzeżeniem §5 ust. 8.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs będzie inicjowany w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem:
https://www.facebook.com/RadioAkadera.
2. Konkursu odbędzie się w terminie 01.12.2023r. (od momentu ogłoszenia na Fanpage do 05.12.2023 r. do godziny 12.00).
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
– napisać krótki, zabawny list do Św. Mikołaja
– wpisanie swojego pomysłu w komentarzu pod postem konkursowym, który zostanie opublikowany na portalu Facebook: https://www.facebook.com/RadioAkadera w dniu 01.12.2023r.

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4 ust. 1-3 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności w § 4 ust. 3 Regulaminu przez Uczestników Konkursu z zachowaniem poniższych zasad.
4. Wykonanie zadania w Konkursie będzie oceniane przez Jury Konkursowe. Trzyosobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli Organizatora zostało powołane przez Organizatora
Konkursu na cały czas jego trwania i będzie podejmować decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym prowadzonym po zakończeniu Konkursu. Liczba zwycięzców to 5 osób.
5. Kryterium oceny jakim będzie się kierować Jury Konkursowe jest wybór najbardziej kreatywnych pomysłów na napisanie listu.
6. Po wyłonieniu zwycięzców Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez aplikację Messenger w serwisie Facebook w dniach 05.-06.12.2023 r. i poinformuje                                                      w jak i sposób odebrać nagrodę.
7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych                                                     właściwości poszczególnych nagród.
8. Nagroda wydawana jest przez Organizatora do dnia 20.12.2023 r. do godz. 14:00.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. PRAWA AUTORSKIE
1. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także
poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
c) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem serwisu Facebook.
2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, odwiedzających profil PB w serwisie Facebook (dalej fanpage), w tym wchodzących w interakcje z fanpage, w szczególności osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub przesłały
Administratorowi wiadomość za pośrednictwem portalu społecznościowego.
4. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz zdjęcie profilowe w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu społecznościowym Facebook oraz wizerunek uwieczniony w pracy
konkursowej przetwarzane będą w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy PB, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, z zastrzeżeniem, że Administrator nie ma
kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie informujemy, że Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem międzynarodowego
charakteru przepływu danych w serwisie Facebook.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Zwycięzcom lub do cofnięcia udzielonej zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. sprostowania danych,
b. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem,
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://akadera.bialystok.pl.
5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.