SŁUCHAJ ONLINE

Radio Akadera

Konkursy antenowe
Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję Radia Akadera.
Śledź nasze konkursy, obserwuj nasz fanpage i wygrywaj nagrody! Tylko na 87,7FM.

 

Regulamin konkursów antenowych  |  Regulamin KONKURSU JUBILEUSZOWEGO

 

Regulamin konkursów antenowych

I. Warunki ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wszystkich konkursów organizowanych na antenie „Radia Akadera” zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego dla których nie powołano odrębnych regulaminów.
 2. Organizatorem konkursów antenowych jest Politechnika Białostocka, będąca właścicielką „Radia Akadera” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zwierzynieckiej 4, 15-333 Białystok, 85 746 9999 – zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Radiem Akadera”.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.

 1. W celu wzięcia udziału w konkursach antenowych “Radia Akadera” należy spełnić warunki określone każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie „Radia Akadera”.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach antenowych „Radia Akadera” wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody.
 3. Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję „Radia Akadera”.
 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca (miejscowości, miasta) zamieszkania.
 5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim współpracującą. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni dziennikarzowi prowadzącemu konkurs lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Akadera” nie może zostać osoba, która w okresie miesiąca poprzedzającego konkurs otrzymała jakąkolwiek nagrodę w innym konkursie organizowanym przez “Radio Akadera”.
 7. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Akadera” może zostać wyłącznie osoba, która osobiście brała udział w konkursie. Zwycięzcą nie może zostać osoba, wobec której organizator poweźmie podejrzenie, że podaje ona fałszywe dane osobowe lub osoba, której dane osobowe zostały podane pomimo nie wzięcia przez nią osobiście udziału w konkursie”.
 8. „Radio Akadera” nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

III. Wykluczenie z udziału w konkursie.

 1. „Radio Akadera” ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
 2. “Radio Akadera” zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania, przez prowadzącego audycję, rozmowy telefonicznej na antenie z uczestnikiem konkursu:
  • co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nagminnie podszywa się pod osoby trzecie, podając nieprawdziwe dane osobowe,
  • używa wulgaryzmów,
  • narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obraża godność lub narusza dobra osobiste innych osób,
  • popiera radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy jak dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne.

IV. Warunki odbioru nagród.

 1. Zwycięzcy konkursów zobowiązani do odbioru nagród:
  • nagrody rzeczowe – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody,
  • bilety, zaproszenia, wejściówki – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, jednak nie później niż na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczą.
 2. Nagrody wydawane są w siedzibie „Radia Akadem”.
 3. „Radio Akadera” przed wydaniem nagrody zweryfikuje poprawność danych laureata (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego) podanych przez zwycięzcę dziennikarzowi prowadzącemu konkurs. W przypadku odmowy podania danych, bądź podania błędnych danych nagroda nie zostanie wydana,
 4. Nagrodę odbiera zwycięzca osobiście, z wyjątkiem punktu II podpunktu 2 regulaminu.
 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody służy „Radiu Akadera” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Akadera”, a fundatorem nagród.
 6. W przypadku gdy nagrodami są bilety, zaproszenia, wejściówki – nieodebranie ich na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia (imprezy, spotkania, projekcji, koncertu, meczu) skutkuje utratą prawa do nagrody, która wówczas służy „Radiu Akadera” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Akadera”, a fundatorem nagród.
 7. Nagrodami od fundatorów dysponuje “Radio Akadera” zgodnie z ustaleniami między fundatorem, a “Radiem Akadera”.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu i zwycięzcy jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45 A, 15-351, Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl
 2. Dane osobowe laureatów konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach rozliczalności oraz archiwizacyjnych.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie Panu/Pani wzięcia udziału w konkursie oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności wiążących się z jego przeprowadzeniem.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania och kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Uczelnia będzie zbierać od uczestników konkursu następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu.
 7. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
 8. Uczelnia nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazywane Sponsorom w celu wydania nagrody, a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 11. Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. „Radio Akadera” zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji danego konkursu.
 2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. „Radio Akadera” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach telefonicznych, e-mailowych, SMS-owych z winy uczestników lub operatorów.
 5. „Radio Akadera” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające innym osobom wzięcie udziału w konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w konkursie osoby nieuprawnionej i wynikłe stąd skutki.
 9. Odpowiedzialność określona w pkt. 8. ciąży na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez „Radio Akadera” lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
 10. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt. 8. bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.
 11. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, zwycięzca zobowiązany jest wpłacić „Sponsorowi” (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.
 12. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu dotyczącego danego konkursu z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy regulaminu danego konkursu.
 13. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.akadera.bialystok.pl.

 


 

Regulamin Konkursu Jubileuszowego

          §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Jubileuszowego (zwanym dalej “Konkursem”), jest Politechnika Białostocka, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok NIP : 542-020-87-21, będąca właścicielem „Radia Akadera” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zwierzynieckiej 4, 15-333 Białystok, tel. 85 746 9999 – (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

  §2. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 220 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych,  które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”)
  2. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.§3. NAGRODY

  1. Organizator przewiduje w konkursie nagrody rzeczowe o symbolicznej wartości: limitowana wersja koszulki z logo Radia Akadera.
  2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  §4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs trwa od 08.11.2021 r. do 15.11.2021 r., do godziny 23:59
  2. Tematem konkursu jest znalezienie i sfotografowanie jak najwięcej prezenterów Radia Akadera na billboardach.
  3. Pięć pierwszych osób, które wyślą nam największą liczbę zdjęć z różnymi prezenterami, zostanie nagrodzonych limitowaną wersją jubileuszowych koszulek z logo Radia.
  4. Zdjęcia billboardów należy wysyłać na adres: akadera [at] akadera.bialystok.pl koniecznie z dopiskiem KONKURS JUBILEUSZOWY.
  5. O wyborze zwycięzców decyduje data oraz godzina wpłynięcia poprawnej odpowiedzi na adres: akadera [at] akadera.bialystok.pl
  6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16.11.2021 r. na antenie oraz na fanpage’u Radia Akadera.

  §5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4. Ust. 1-5 Regulaminu.
  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 4. Ust. 3, 4.
  4. Po wyłonieniu zwycięzcy Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w ciągu 2 dni roboczych i poinformuje w jaki sposób odebrać nagrodę.
  5. Przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
  6. Nagrody wydawane są w siedzibie Organizatora, w Radiu Akadera.
  7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

  §6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:
  4. Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  5. Ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

  §7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. PRAWA AUTORSKIE
  Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
  2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  a) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod [at] pb.edu.pl
  b) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
  c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – 6 ust. 1 lit. a RODO;
  d) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Zwycięzcom.
  f) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – sprostowania danych,
  – cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  – usunięcia danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  g) Przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
  h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia zgłoszenia do udziału w Konkursie.
  i) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

  §8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Jubileuszowy z dnia….. (data rozpoczęcia Konkursu)”.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

  §9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Radia.
  5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.