Radio Akadera

Konkursy antenowe
Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję Radia Akadera.
Śledź nasze konkursy, obserwuj nasz fanpage i wygrywaj nagrody! Tylko na 87,7FM.

 

Regulamin konkursów antenowych  |

 

Regulamin konkursów antenowych

I. Warunki ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wszystkich konkursów organizowanych na antenie „Radia Akadera” zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego dla których nie powołano odrębnych regulaminów.
 2. Organizatorem konkursów antenowych jest Politechnika Białostocka, będąca właścicielką „Radia Akadera” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zwierzynieckiej 4, 15-333 Białystok, 85 746 9999 – zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Radiem Akadera”.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.

 1. W celu wzięcia udziału w konkursach antenowych “Radia Akadera” należy spełnić warunki określone każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie „Radia Akadera”.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach antenowych „Radia Akadera” wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody.
 3. Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję „Radia Akadera”.
 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca (miejscowości, miasta) zamieszkania.
 5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim współpracującą. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni dziennikarzowi prowadzącemu konkurs lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Akadera” nie może zostać osoba, która w okresie miesiąca poprzedzającego konkurs otrzymała jakąkolwiek nagrodę w innym konkursie organizowanym przez “Radio Akadera”.
 7. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Akadera” może zostać wyłącznie osoba, która osobiście brała udział w konkursie. Zwycięzcą nie może zostać osoba, wobec której organizator poweźmie podejrzenie, że podaje ona fałszywe dane osobowe lub osoba, której dane osobowe zostały podane pomimo nie wzięcia przez nią osobiście udziału w konkursie”.
 8. „Radio Akadera” nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

III. Wykluczenie z udziału w konkursie.

 1. „Radio Akadera” ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
 2. “Radio Akadera” zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania, przez prowadzącego audycję, rozmowy telefonicznej na antenie z uczestnikiem konkursu:
  • co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nagminnie podszywa się pod osoby trzecie, podając nieprawdziwe dane osobowe,
  • używa wulgaryzmów,
  • narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obraża godność lub narusza dobra osobiste innych osób,
  • popiera radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy jak dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne.

IV. Warunki odbioru nagród.

 1. Zwycięzcy konkursów zobowiązani do odbioru nagród:
  • nagrody rzeczowe – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody,
  • bilety, zaproszenia, wejściówki – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, jednak nie później niż na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczą.
 2. Nagrody wydawane są w siedzibie „Radia Akadem”.
 3. „Radio Akadera” przed wydaniem nagrody zweryfikuje poprawność danych laureata (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego) podanych przez zwycięzcę dziennikarzowi prowadzącemu konkurs. W przypadku odmowy podania danych, bądź podania błędnych danych nagroda nie zostanie wydana,
 4. Nagrodę odbiera zwycięzca osobiście, z wyjątkiem punktu II podpunktu 2 regulaminu.
 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody służy „Radiu Akadera” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Akadera”, a fundatorem nagród.
 6. W przypadku gdy nagrodami są bilety, zaproszenia, wejściówki – nieodebranie ich na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia (imprezy, spotkania, projekcji, koncertu, meczu) skutkuje utratą prawa do nagrody, która wówczas służy „Radiu Akadera” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Akadera”, a fundatorem nagród.
 7. Nagrodami od fundatorów dysponuje “Radio Akadera” zgodnie z ustaleniami między fundatorem, a “Radiem Akadera”.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu i zwycięzcy jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45 A, 15-351, Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl
 2. Dane osobowe laureatów konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach rozliczalności oraz archiwizacyjnych.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie Panu/Pani wzięcia udziału w konkursie oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności wiążących się z jego przeprowadzeniem.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania och kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Uczelnia będzie zbierać od uczestników konkursu następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu.
 7. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
 8. Uczelnia nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazywane Sponsorom w celu wydania nagrody, a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 11. Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. „Radio Akadera” zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji danego konkursu.
 2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. „Radio Akadera” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach telefonicznych, e-mailowych, SMS-owych z winy uczestników lub operatorów.
 5. „Radio Akadera” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające innym osobom wzięcie udziału w konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w konkursie osoby nieuprawnionej i wynikłe stąd skutki.
 9. Odpowiedzialność określona w pkt. 8. ciąży na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez „Radio Akadera” lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
 10. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt. 8. bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.
 11. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, zwycięzca zobowiązany jest wpłacić „Sponsorowi” (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.
 12. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu dotyczącego danego konkursu z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy regulaminu danego konkursu.
 13. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.akadera.bialystok.pl.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.