SŁUCHAJ ONLINE

Radio Akadera

Konkursy antenowe i Premium SMS
Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję Radia Akadera.
Śledź nasze konkursy, obserwuj nasz fanpage i wygrywaj nagrody! Tylko na 87,7FM.

 

Regulamin konkursów antenowych  |  Regulamin konkursów Premium SMS

 

Regulamin konkursów antenowych

I. Warunki ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wszystkich konkursów organizowanych na antenie „Radia Akadera” zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego dla których nie powołano odrębnych regulaminów.
 2. Organizatorem konkursów antenowych jest Politechnika Białostocka, będąca właścicielką „Radia Akadera” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zwierzynieckiej 4, 15-333 Białystok, 85 746 9999 – zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Radiem Akadera”.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.

 1. W celu wzięcia udziału w konkursach antenowych “Radia Akadera” należy spełnić warunki określone każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie „Radia Akadera”.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach antenowych „Radia Akadera” wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody.
 3. Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję „Radia Akadera”.
 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca (miejscowości, miasta) zamieszkania.
 5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim współpracującą. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni dziennikarzowi prowadzącemu konkurs lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Akadera” nie może zostać osoba, która w okresie miesiąca poprzedzającego konkurs otrzymała jakąkolwiek nagrodę w innym konkursie organizowanym przez “Radio Akadera”.
 7. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Akadera” może zostać wyłącznie osoba, która osobiście brała udział w konkursie. Zwycięzcą nie może zostać osoba, wobec której organizator poweźmie podejrzenie, że podaje ona fałszywe dane osobowe lub osoba, której dane osobowe zostały podane pomimo nie wzięcia przez nią osobiście udziału w konkursie”.
 8. „Radio Akadera” nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

III. Wykluczenie z udziału w konkursie.

 1. „Radio Akadera” ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
 2. “Radio Akadera” zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania, przez prowadzącego audycję, rozmowy telefonicznej na antenie z uczestnikiem konkursu:
  • co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nagminnie podszywa się pod osoby trzecie, podając nieprawdziwe dane osobowe,
  • używa wulgaryzmów,
  • narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obraża godność lub narusza dobra osobiste innych osób,
  • popiera radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy jak dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne.

IV. Warunki odbioru nagród.

 1. Zwycięzcy konkursów zobowiązani do odbioru nagród:
  • nagrody rzeczowe – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody,
  • bilety, zaproszenia, wejściówki – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, jednak nie później niż na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczą.
 2. Nagrody wydawane są w siedzibie „Radia Akadem”.
 3. „Radio Akadera” przed wydaniem nagrody zweryfikuje poprawność danych laureata (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego) podanych przez zwycięzcę dziennikarzowi prowadzącemu konkurs. W przypadku odmowy podania danych, bądź podania błędnych danych nagroda nie zostanie wydana,
 4. Nagrodę odbiera zwycięzca osobiście, z wyjątkiem punktu II podpunktu 2 regulaminu.
 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody służy „Radiu Akadera” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Akadera”, a fundatorem nagród.
 6. W przypadku gdy nagrodami są bilety, zaproszenia, wejściówki – nieodebranie ich na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia (imprezy, spotkania, projekcji, koncertu, meczu) skutkuje utratą prawa do nagrody, która wówczas służy „Radiu Akadera” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Akadera”, a fundatorem nagród.
 7. Nagrodami od fundatorów dysponuje “Radio Akadera” zgodnie z ustaleniami między fundatorem, a “Radiem Akadera”.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu i zwycięzcy jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45 A, 15-351, Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:
  iod [at] pb.edu.pl
 2. Dane osobowe laureatów konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach rozliczalności oraz archiwizacyjnych.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie Panu/Pani wzięcia udziału w konkursie oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności wiążących się z jego przeprowadzeniem.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania och kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Uczelnia będzie zbierać od uczestników konkursu następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu.
 7. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
 8. Uczelnia nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazywane Sponsorom w celu wydania nagrody, a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 11. Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. „Radio Akadera” zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji danego konkursu.
 2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. „Radio Akadera” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach telefonicznych, e-mailowych, SMS-owych z winy uczestników lub operatorów.
 5. „Radio Akadera” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające innym osobom wzięcie udziału w konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w konkursie osoby nieuprawnionej i wynikłe stąd skutki.
 9. Odpowiedzialność określona w pkt. 8. ciąży na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez „Radio Akadera” lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
 10. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt. 8. bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.
 11. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, zwycięzca zobowiązany jest wpłacić „Sponsorowi” (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.
 12. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu dotyczącego danego konkursu z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy regulaminu danego konkursu.
 13. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.akadera.bialystok.pl.

 


 

Regulamin konkursów Premium SMS

I. Postanowienia wstępne.

 1. Organizatorem konkursów antenowych jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wiejskiej 45 A, (15-351 Białystok) REGON 000001672, NIP 542 020 87 21 – zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia konkursów dla słuchaczy Radia Akadera (dalej „Konkurs”).
 3. Konkurs odbywać się będzie w dziennych edycjach. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Akadera (dalej „Uczestnik”) i emitowane w programie antenowym Radia Akadera. W konkursie dla każdej edycji przewidziane są nagrody fundowane przez Sponsorów (dalej ,,Sponsor”). W dniu, w którym zostanie ogłoszona edycja konkursu, na stronie internetowej akadera.bialystok.pl oraz fanpage’u Radia Akadera zostanie dla danej edycji opublikowana lista nagród wraz z ich wartością oraz godzina w danym dniu do której można wziąć udział w danej edycji konkursu. Powyższe dane zostaną również podane na antenie Radia Akadera. Częstotliwość edycji konkursu zależeć będzie od uznania organizatora.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych z pkt 1.5. poniżej.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie.

 1. Aby wziąć udział w edycji konkursu należy zgodnie z informacją od Organizatora dotyczącą zasad edycji Konkursu udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe, które będzie ogłoszone dla danej edycji Konkursu, w terminie dla niej określonym. Udzielenie odpowiedzi odbywać się będzie poprzez wysłanie wiadomości SMS Premium pod numer 72480. Koszt SMS-a Premium to 2,46 zł z VAT. Na potrzeby konkursu ustala się prefiks o treści „Akadera.”. Każde zgłoszenie konkursowe będzie poprzedzone prefiksem i znakiem kropki.
 2. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. Koszt przesłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT niezależnie od operatora. Koszt za wysłanie SMS-a obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS-a będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata w wysokości 2,46 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.
 3. W odpowiedzi na wysłanego SMS-a Uczestnik otrzymuje bezpłatnego SMS-a, z podziękowaniem za wzięcie udział w konkursie, na co niniejszym wyraża zgodę.
 4. Przystąpienie do konkursu, poprzez wysłanie SMS-a Premium, oznacza ze Uczestnik zapoznał się z zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.
 5. Wiadomość SMS Premium można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski. Usługa nie działa w roamingu.
 6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać dowolną ilość wiadomości SMS Premium.
 7. W konkursach może wziąć udział każdy uczestnik posiadający telefon z możliwością wysyłania wiadomości SMS.

III. Ogłoszenie wyników Konkursu.

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe otwarte w danej edycji Konkursu będzie oceniana przez Jury Konkursowe. Trzyosobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli organizatora zostało powołane przez Organizatora Konkursu na cały czas jego trwania i będzie podejmować decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym prowadzonym po zakończeniu danej z edycji Konkursu. Liczba zwycięzców zależy od liczby nagród określonych dla edycji Konkursu.
 2. Kryterium oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe jakim będzie się kierować Jury Konkursowe jest wybór najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych odpowiedzi nadesłanych na ogłoszone w edycji pytanie konkursowe.
 3. Laureat konkursu obowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego został wysłany zwycięski SMS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi wydania nagród w konkursie. Sponsor, we własnym zakresie, może żądać podania przez laureata konkursu innych danych osobowych, w szczególności gdy jest to niezbędne do spełnienia obowiązku ciążącego na Sponsorze w zakresie pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od nagród rzeczowych, zgodnie z art. 30 i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy, powiadomi go telefonicznie dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie.
 5. Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą trzykrotnie na przestrzeni 4 godzin. W przypadku nieodebrania połączenia, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.

IV. Nagrody.

 1. Nagrodę funduje Sponsor. Nagrodę w danej edycji konkursu mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub voucher/kupon/bon wartościowy. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie informuje dziennikarz prowadzący, na antenie Radia Akadera, taka informacja będzie również zawarta na stronie internetowej Radia Akadera, akadera.bialystok.pl.
 2. Sponsorem nagród w konkursie jest Sponsor, który zostanie określony podczas przeprowadzania konkretnego konkursu. Sponsor jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród rzeczowych określonych w punkcie 4.1. Regulaminu. Laureat konkursu, który będzie uprawniony do odebrania nagród rzeczowych, jest obowiązany do wpłacenia Sponsorowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego nie później niż do dnia poprzedzającego dzień odbioru nagrody (o ile wartość przekracza wartość zwolnioną z zapłaty podatku, tj. 2 000,- zł brutto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wpłacenie kwoty zryczałtowanego podatku na rzecz Sponsora jest warunkiem wydania nagrody rzeczowej laureatowi konkursu przez Sponsora.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagrodę należy odebrać osobiście w miejscu wskazanym przez Sponsora w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Nie zgłoszenie się w celu odebrania nagrody, w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.
 5. Sponsor będzie wydawał nagrody za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobą uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu i zwycięzcy jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45 A, 15-351, Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres:iod [at] pb.edu.pl
 2. Dane osobowe laureatów konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach rozliczalności oraz archiwizacyjnych.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie Panu/Pani wzięcia udziału w konkursie oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności wiążących się z jego przeprowadzeniem.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania och kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych.
 1. Uczelnia będzie zbierać od uczestników konkursu następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu.
 1. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
 2. Uczelnia nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazywane Sponsorom w celu wydania nagrody, a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

VI. Reklamacje.

 1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, adres zamieszkania, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Radia Akadera, ul. Zwierzyniecka 4, Białystok oraz na stronie akadera.bialystok.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.