Regulamin SMS

Regulamin ogólny konkursów Premium SMS

1.Postanowienia wstępne.

1.1. Organizatorem konkursów antenowych jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wiejskiej 45 A, (15-351 Białystok) REGON 000001672, NIP 542 020 87 21 – zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

1.2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia konkursów dla słuchaczy Radia Akadera (dalej „Konkurs”).

1.3. Konkurs odbywać się będzie w dziennych edycjach ogłaszanych w terminie od 01.09.2017 do 31.12.2017 roku. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Akadera (dalej „Uczestnik”) i emitowane w programie antenowym Radia Akadera. W konkursie dla każdej edycji przewidziane są nagrody fundowane przez Sponsorów ( dalej ,, Sponsor”. W dniu, w którym zostanie ogłoszona edycja konkursu, na stronie internetowej www.akadera.bialystok.pl oraz fanpage’u Radia Akadera zostanie dla danej edycji opublikowana lista nagród wraz z ich wartością oraz godzina w danym dniu do której można wziąć udział w danej edycji konkursu. Powyższe dane zostaną również podane na antenie Radia Akadera. Częstotliwość edycji konkursu zależeć będzie od uznania organizatora.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych z pkt 1.5. poniżej.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w konkursie.

2.1. Aby wziąć udział w edycji konkursu należy zgodnie z informacją od Organizatora dotyczącą zasad edycji Konkursu udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe, które będzie ogłoszone dla danej edycji Konkursu, w terminie dla niej określonym. Udzielenie odpowiedzi odbywać się będzie poprzez wysłanie wiadomości SMS Premium pod numer 72480. Koszt SMS-a Premium to 2,46 zł z VAT. Na potrzeby konkursu ustala się prefiks o treści „Akadera.”. Każde zgłoszenie konkursowe będzie poprzedzone prefiksem i znakiem kropki.

2.2. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. Koszt przesłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT niezależnie od operatora. Koszt za wysłanie SMS-a obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS-a będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata w wysokości 2,46 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

2.3. W odpowiedzi na wysłanego SMS-a Uczestnik otrzymuje SMS-a zwrotnego z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie, na co niniejszym wyraża zgodę. Uczestnik nie ponosi kosztu otrzymanej wiadomości.

2.4. Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.

2.5. Wiadomość SMS Premium można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski. Usługa nie działa w roamingu.

2.6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać dowolną ilość wiadomości SMS Premium.

2.7. W konkursach może wziąć udział każdy uczestnik posiadający telefon z możliwością wysyłania wiadomości SMS.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu.

3.1. Odpowiedź na pytanie konkursowe otwarte w danej edycji Konkursu będzie oceniana przez Jury Konkursowe. Trzyosobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli organizatora zostało powołane przez Organizatora Konkursu na cały czas jego trwania i będzie podejmować decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym prowadzonym po zakończeniu danej z edycji Konkursu. Liczba zwycięzców zależy od liczby nagród określonych dla edycji Konkursu.

3.2. Kryterium oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe jakim będzie się kierować Jury Konkursowe jest wybór najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych odpowiedzi nadesłanych na ogłoszone w edycji pytanie konkursowe.

3.3. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy, powiadomi go telefonicznie dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie.

3.4. Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą trzykrotnie na przestrzeni 4 godzin. W przypadku nieodebrania połączenia, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.

4. Nagrody.

4.1. Nagrodę funduje Sponsor. Nagrodę w danej edycji konkursu mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub voucher/kupon/bon wartościowy. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie informuje dziennikarz prowadzący, na antenie Radia Akadera, taka informacja będzie również zawarta na stronie internetowej Radia Akadera, www.akadera.bialystok.pl.


4.2. Sponsorem nagród w konkursie jest Sponsor, który zostanie określony podczas przeprowadzania konkretnego konkursu.
W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której jednorazowa wartość przekracza 760,- zł zwycięzca zobowiązany jest wpłacić Sponsorowi (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.

4.3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


4.4. Nagrody wydaje Sponsor. Nagrodę należy odebrać osobiście w miejscu wskazanym przez Sponsora w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Nie zgłoszenie się w celu odebrania nagrody, w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.

4.5. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.

4.6. Sponsor może zadecydować w konkretnym przypadku o wysłaniu nagrody do zwycięzcy kurierem lub drogą pocztową.

5. Ochrona danych osobowych.

5.1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, 15-351, ul. Wiejska 45 A. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu.

5.2. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. Zwycięzca podając swoje dane (imię , nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora z siedzibą w Białymstoku, ulica Zwierzyniecka 4, w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).


5.3. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

5.4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale od ich podania uzależnione jest otrzymanie nagrody.

5.6. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje treść niniejszego regulaminu.

6. Reklamacje.

6.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.

6.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, adres zamieszkania, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

6.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Postanowienia końcowe.


7.1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Radia Akadera, ul. Zwierzyniecka 4, Białystok oraz na stronie www.akadera.bialystok.pl.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.